Endring i felleskostnader og orientering om IN-ordning

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 3% fra 01.01.2020. Bakgrunnen for endringen er generell prisstigning og økte utgifter til kommunale avgifter og forsikringspremie.

Ny faktura sendes den enkelte.

Har du avtalegiro?

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

Avdragene begynner februar 2020

Styret minner også om at avdrag på borettslagets IN-lån begynner i februar 2020 og at det vil medføre en vesentlig økning av månedlige utgifter, med mindre din husstand har nedbetalt hele sin andel av IN-lånet. 

Til orientering og estimat over hvor mye økningen betyr for din husstand, vedlegger vi utklipp fra siste årsberetning. Opplysningene finner du i årsberetningshefte under note 18 i regnskapet (side 17). 

MERK: Styret tar forbehold om at tallene fortsatt er veiledende siden de kan være påvirket av renteendringene eller individuelle nedbetalinger i løpet av året (2019).


Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr. 31.12 beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer.

Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling, vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under.

Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner.

LeilighetsnummerAvdrag
1111 100
1022 150
1122 700
1303 750
1034 100
1314 400
1014 600
1054 700
1064 750
107, 1174 800
127, 128, 133 4 900
108, 1105 050
1205 150
113, 115, 119, 121, 123, 125 5 250
114, 1185 300