Ordinær generalforsamling 2020

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Stenbråtlia Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling torsdag den 11. juni 2020. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. april 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Stenbråtlia Borettslag:

Gaute Holmin
Stenbråtveien 85 A
1283 Oslo

Eller på epost: stenbratlia@styrerommet.net